Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

PP Master Mixy

Úvod

Polymerázová řetězcová reakce (PCR) představuje jednu ze základních molekulárně-genetických technik. Během této reakce dochází k mnohonásobné amplifikaci specifického úseku templátové DNA, který je vymezen dvěma oligonukleotidovými primery.

PCR je tvořena několika dílčími kroky, které probíhají za různé teploty. Prvním z nich je denaturace templátové DNA (při 94°C), poté následuje nasednutí primerů (v rozmezí 50-68°C, v závislosti na sekvenci primerů) a posledním je syntéza komplementárního vlákna DNA ve směru 5´→3´ (při 72°C). Tyto tři kroky se opakují v mnoha cyklech (obvykle 20-40), kdy v každém z nich dochází v optimálním případě ke zdvojnásobení množství amplifikovaného DNA fragmentu.

Reakční směs pro PCR obsahuje následující základní komponenty: teplotně rezistentní DNA polymerázu, reakční pufr obsahující Mg2+, směs deoxyribonukleotid trifosfátů (dNTP), templátovou DNA a pár oligonukleotidových primerů. Firma Top-Bio nabízí sedm produktů obsahujících koncentráty teplotně resistentních DNA polymeráz určených pro PCR. Tyto produkty se liší v koncentraci a vlastnostech enzymů, složení skladovacích a reakčních pufrů, přítomností aditiv a množstvím kontaminující DNA.

Q-Taq DNA polymeráza - Novinka

  • Obsahuje rekombinantní Taq DNA polymerázu (5U/ul) v optimalizovaném skladovacím pufru, který zvyšuje stabilitu enzymu a zajišťuje robustnější průběh PCR. Enzym je izolovaný nově vyvinutou metodou, která snižuje množství kontaminující DNA na nedetekovatelnou úroveň, zatímco v komerčně dostupných a námi testovaných preparátech DNA polymeráz je hladina kontaminující DNA 20 – 40 ng/ml. Je zvláště vhodný pro určování kontaminace vzorků bakteriemi a pro mikrobiální genotypizace.

Taq DNA polymeráza

  • Standardní produkt obsahuje Taq DNA polymerázu v koncentraci 5U/μl v běžném skladovacím pufru a je určený pro rutinní aplikace diagnostického charakteru. 

Taq DNA polymeráza Unis

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu (5U/μl) v optimalizovaném skladovacím pufru, který zvyšuje stabilitu enzymu a zajišťuje robustnější průběh PCR. 

Taq-Purple DNA polymeráza

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu Unis o nižší koncentraci enzymu (1 U/μl) a navíc obsahuje inertní barvivo, které usnadňuje dávkování a vizuální kontrolu přítomnosti enzymu. 

Taq DNA polymeráza 1.1

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu o nižší koncentraci enzymu (1 U/μl). Enzym je dodáván s upraveným reakčním pufrem (Blue buffer), který snižuje nároky na optimalizaci koncentrace Mg2+ a snižuje tvorbu nespecifických produktů. 

Combi Taq DNA polymeráza

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu o nižší koncentraci enzymu (1 U/μl). Navíc obsahuje monoklonální protilátku proti Taq DNA polymeráze a tím umožňuje tzv. „hot start“ PCR, ve které je aktivita enzymu blokována protilátkou až do prvního denaturačního kroku. Při denaturační teplotě (94oC) dochází k irreverzibilní denaturaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity polymerázy. Tímto způsobem výrazně klesá tvorba nespecifických DNA fragmentů v důsledků aktivity polymerázy před prvním cyklem PCR. 

LA DNA polymerases Mix

  • Obsahuje směs dvou polymeráz. Taq DNA polymeráza umožňuje rychlou  a robustní syntézu DNA, zatímco druhá polymeráza s 3´→5´ exonukleázovou aktivitou snižuje množství chyb, které vznikají při amplifikaci Taq DNA polymerázou. LA DNA polymerases Mix je vhodný především pro amplifikaci dlouhých fragmentů DNA (až do velikosti 40 kbp) a také amplifikaci DNA fragmentů, které jsou určeny pro klonování (s přibližně 5x nižším výskytem mutací ve srovnání s Taq DNA polymerázou).