Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

qPCR 2x SYBR Master Mix

Popis produktu

qPCR 2x SYBR Master Mix je určený pro analýzu vzorků pomocí metody qPCR s kvantifikací amplifikovaných DNA fragmentů pomocí fluorescenčního DNA barviva SYBR Green I.

SYBR Green I

 • Produkt obsahuje interkalační DNA barvivo SYBR Green I, které se po navázání na dvouvláknovou DNA stává silně fluorescenční s maximální excitací 497 nm (modré světlo) a emisí 520 nm (zelené světlo). Protože fluorescence SYBR Green I nenavázaného na DNA je velmi nízká, je nárůst fluorescence vzorku na konci elongační fáze PCR reakce přímo úměrný množství amplifikovaných fragmentů.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný)

 • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty pro qPCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr, nukleotidy, Taq DNA polymerázu, protilátku anti-Taq, SYBR Green I). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a eventuálně doplnit H2O (součást balení).

Hot Start

 • Produkt obsahuje monoklonální protilátku anti-Taq, která se váže na Taq DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu qPCR.

Citlivá detekce

 • Tento produkt je optimalizován pro citlivou a přesnou detekci DNA fragmentů amplifikovaných při qPCR z genomové DNA nebo z cDNA, získané metodou reverzní transkripce.

 

Příklady využití

sybr1a 
sybr1b
Obr. 1. Celková RNA z buněk Jurkat byla metodou reverzní transkripce převedena na cDNA s využitím RNA Blue RT-PCR kitu (kat. č. R001). Získaná cDNA byla buď neředěna nebo reděna 5x, 25x, 125x, 625x, 3125x a poté byly přidány primery specifické pro GAPDH (glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza) o výsledné koncentraci 1 µM. Získané vzorky byly smíchány 1:1 s qPCR 2x SYBR Master Mixem a analyzovány v hexaplikátech metodou qPCR na přístroji Roche LightCycler® 480 System. Grafy znázorňují intenzitu fluorescence v závislosti na cyklu PCR (A) a analýzu MTP ("melting point temperature") výsledných produktů pro každé ředění (B).

 

sybr2
Obr. 2. qPCR 2x SYBR Master Mix umožňuje spolehlivou detekci různých genových produktů. Celková RNA z buněk Jurkat byla metodou reverzní transkripce převedena na cDNA s využitím RNA Blue RT-PCR kitu (kat. č. R001). Jako kontrola (ctrl) sloužil vzorek, ke kterému nebyla přidána reverzní transkriptáza. K získaným vzorkům byly dodány primery specifické pro GAPDH (glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza), TUBB (ß-tubulin), PGK1 (fosfoglycerát kináza 1), RPLPO (large ribosomal protein) nebo ACTB (ß-aktin) o výsledné koncentraci 1 µM. Následně byly vzorky smíchány 1:1 s qPCR 2x Master Mixema nalyzovány v triplikátech metodou qPCR na přístroji Roche LightCycler® 480 System. Graf znázorňuje intenzitu fluorescencev závislosti na cyklu PCR pro jednotlivé páry primerů.

  

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml qPCR 2x SYBR Master Mixu (na 40 reakcí po 25 µl).
 • 1 zkumavka 1,5 ml PCR H2O.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení 

 • Dodává se 2x koncentrovaný: 20 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 100mM KCl, 0,2% Triton X-100, 3 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, Taq DNA polymeráza (50 U/ml), monoklonální protilátka anti-Taq, SYBR Green I, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality  

 • Každá šarže qPCR 2x SYBR Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P551 qPCR 2x SYBR Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 570 Kč
P552 qPCR 2x SYBR Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2280 Kč
P553 qPCR 2x SYBR Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 9120 Kč
P553xl qPCR 2x SYBR Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 27360 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.