Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Top-Bio, s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, mezi společností Top-Bio, s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). Prodávající, se sídlem Jordana Jovkova 3262 Praha 4 je firmou zabývající se výrobou a prodejem jak dalším prodejcům, tak i koncovým uživatelům. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s vyjímkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Objednávky

Prodávající přijímá všechny druhy objednávek – dopisem, e-mailem, faxem nebo telefonicky.
Všechny objednávky musí obsahovat náležitosti nutné ke správnému dodání zboží a pro fakturaci. Na objednávkách je třeba vždy uvést: číslo objednávky, název firmy jméno objednávajícího, fakturační adresu, adresu dodání, IČO a DIČ firmy. Každý požadavek od objednavatele musí být přesně specifikován podle katalogu (název, kat.č.). U každé objednané položky je nutno uvést množství požadovaného výrobku.

Prodávající eviduje a udržuje skladové zásoby všech produktů, aby nebyl termín dodání do 24 hodin narušen. V případě skladové nedostupnosti nebo termínu dodání delším než 48 hodin je kupující kontaktován a následně domluven nový termín dodání.

Expedice

Každý výrobek je řádně zabalen a uskladněn. Dále je každý výrobek pevně opatřen štítkem s jeho přesným označením, katalogovým číslem a datem jeho expirace ve formátu mm/yyyy. Datum expirace společně s katalogovým číslem zároveň slouží jako unikátní číslo šarže.
Ke každému expedovanému výrobku je přiložen jeho produktový list (produktový list obasahuje informace o daném výrobku, jeho složení, návod na zpracování a informace o způsobu skladování). Ke každé zásilce je přiložen dodací list s číslem shodujícím se s číslem faktury a obsahující seznam výrobků a katalogových čísel dané zásilky.

V případě požadavku legislativy je s výrobkem expedován i bezpečnostní list výrobku a při požadavku zákazníka i prohlášení o shodě. Veškeré produktové a bezpečnostní listy jsou také na internotových stránkách www.top-bio.cz.

Expedované výrobky jsou zasílány:

výrobky s požadavkem na skladovací teplotu -20 ± 5ºC jsou expedovány v přepravních polystyrenových boxech na suchém ledu nebo s chladícími vložkami. Tyto boxy jsou označeny štítkem -20ºC

Výrobky s požadavkem na skladovací teplotu +4 ± 3ºC a pokojovou teplotu jsou expedovány v přepravních obalech bez regulace teploty. V případě letních měsíců, kdy venkovní teplota přesahuje 27 ºC jsou tyto produkty baleny společně s chladícími vložkami a označeny štítkem +4 ºC.

Ve všech případech jsou obaly voleny tak, aby byly vzduchotěsné (samouzavíratelné PVC sáčky) a aby nedošlo k mechanickému poškození produktu (polystyrenová drť, bublinová folie, absorbční drť, atd.)

Termín dodání v pracovních dnech je automaticky 24 hodin v případě, že prodávající obdrží objednávku do 11 hodin dopoledne (ve dnech pondělí až čtvrtek). V opačném případě je termín prodloužen na 48 hodin v rámci České republiky a Evropské unie.
Termín dodání je doba od doručení nebo převzetí objednávky prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Prodávající má smluvní kontrakt s renomovanými přepravci (PPL, DPD, TNT), nebo využívá vlatních přepravních prostředků.
V případě osobního dodání zboží je vyžadováno, aby kupující při předání potvrdil kopii dodacího listu.

V případě expedice zboží prostřednictvím přepravní společnosti, společnost uchovává doklad o přepravě.

Prodávající nemůže a nenese odpovědnost za škody způsobené přepravní společností. V případě poškození nebo neúplnosti zásilky kupující sdělí tuto skutečnost neprodleně prodavajícímu, který okamžitě sjedná nápravu.

Platební podmínky

Doprava a veškeré další poplatky jsou již zahrnuty v ceně produktů dle ceníku.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné.

Kupující se zavazuje dodržet platební podmínky a dobu splatnosti, která je vždy uvedena na přiložené faktuře. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů od vystavení faktury. V případě požadavku na jiný termín splatnosti musí být tento požadavek uveden na objednávce.

Zboží nelze uhradit v hotovosti.

Reklamace

Zboží je registrováno v souladu s platnou legislativou.

Prodávající potvrzuje, že dodané zboží odpovídá danému účelu vyplývajícímu z názvu zboží a že o této skutečnosti vede příslušné doklady.

Kupující se zavazuje, že s výrobky Top-Bio s.r.o. bude pracovat v souladu s návodem uvedeném v produktovém listu do konce stanovené expirační doby.

V případě, že zákazník funkci výrobku reklamuje, zavazuje se prodávající reklamaci co nejdříve přešetřit a nahradit reklamovaný výrobek co nejrychleji. Při reklamaci je třeba, aby zákazník uvedl název a šarži výrobku a fakturační číslo dané objednávky.

Ke každé šarži výrobku existuje dle návodu skladovaný shodný vzorek pro případné zjištění příčiny reklamace.

Reklamovat nelze výrobky po uplynutí exspirační doby, nebo se kterými nebylo zacházeno v souladu s produktovými listy, které jsou dodávány s výrobkem jako návod pro jeho optimální zacházení.

Prodávající funkci výrobků pravidelně kontroluje. Každá šarže výrobku se testuje, prochází výstupní kontrolou kvality, která je zaznámenána v certifikátu kvality.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1.6.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směřujte na top-bio@top-bio.cz.